برگزاری مستمر جشنواره از ایده تا بازار از سال 94 نشان از این است که خوشبختانه در حال حاضر این جشنواره بستری کارآمد برای حمایت از طرحهای کسب و کار بوده و موجب گسترش شبکه ارتباطی بین صاحبان ایده و ایجاد سرمایه اجتماعی در این حوزه شده است. از آنجا که تمامی تسهیلات توسط صندوق کارآفرینی به صاحبان ایده ها و طرح های کسب و کار منتخب پرداخت می شود لذا  از کلیه شرکت ها و سازمان های پیشرو دعوت به عمل می آید تا با حضور خود در این جشنواره جایگاه شایسته شان را، در جامعه به ثبت رسانده و از منظر مسئولیت اجتماعی ، با حمایت از برگزاری این جشنواره، بستر لازم برای دیده شدن طرحهای نوپا را فراهم نمایند.