1- آیا صرفا دانشجویان می توانند در این جشنواره حضور داشته باشند؟
2- آیا حضور در روز مصاحبه الزامی است؟
3- آیا تایید طرح به منزله دریافت تسهیلات است؟
4- آیا زمان ارسال مدارک قابل تمدید است؟
5- آیا بابت حضور در جشنواره باید هزینه ای پرداخت شود؟
6- آیا طرحهای کسب و کار نیاز به اجرای پایلوت دارد؟
7- آیا طرحهایی که اجرای آنها نیاز به اخذ مجوز از سازمانهای ذی ربط نظیر سازمان غذا و دارو، شهرداری، وزارت بهداشت و... دارد نیز می توانند به این جشنواره ارسال شوند؟
8- آیا تکمیل اشتباه فرمها منجر به حذف طرح می شود؟

1- آیا صرفا دانشجویان می توانند در این جشنواره حضور داشته باشند؟ up

هر فرد صاحب ایده کسب و کار که قادر به تکمیل فرم جشنواره باشد می تواند در این جشنواره حضور یابد.

2- آیا حضور در روز مصاحبه الزامی است؟ up

بسیاری از طرحها نیازمند تشریح کامل هستند و این مصاحبه به منظور کمک به شرکت کنندگان برای بیان آنچه امکان تشریح مکتوب آن نیست طرحریزی شده است. در بسیاری از مواقع که امکان حضور افراد فراهم نیست از طریق تماس تصویری این مصاحبه انجام می شود.

3- آیا تایید طرح به منزله دریافت تسهیلات است؟ up

این جشنواره صرفا برای کوتاه کردن پروسه ارزیابی طرحها برگزار می گردد و تمامی شرایط پرداخت تسهیلات نظیر عدم اشتغال (پرداخت بیمه توسط سازمانها)، عدم چک برگشتی، ارائه فاکتورها و مستندات مربوط به هزینه، بازدید بازرسین پس از اولین پرداخت، تضامین تسهیلات و نظایر آن به قوت خود باقی است و جزء شرایط قانونی صندوق کارآفرینی می باشد.

4- آیا زمان ارسال مدارک قابل تمدید است؟ up

هر چقدر طرحها زودتر به دبیرخانه ارسال شود امکان ارزیابی دقیق تر کمیته فراهم بوده و ارسال پس از مهلت قانونی تضمینی برای بررسی طرحها نخواهد بود.

5- آیا بابت حضور در جشنواره باید هزینه ای پرداخت شود؟ up

حضور در جشنواره کاملا رایگان است.

6- آیا طرحهای کسب و کار نیاز به اجرای پایلوت دارد؟ up

هر چقدر اطلاعات، مدارک و مستندات مربوط به طرح کامل تر ارائه گردد مطمئنا در ارزیابی کیته علمی اثرگذار می باشد.

7- آیا طرحهایی که اجرای آنها نیاز به اخذ مجوز از سازمانهای ذی ربط نظیر سازمان غذا و دارو، شهرداری، وزارت بهداشت و... دارد نیز می توانند به این جشنواره ارسال شوند؟ up

مطمئنا ارسال طرح به جشنواره آزاد است ولی نظر کمیته علمی برای حمایت از چنین طرحهایی منوط به اخذ این مجوزها یا مستنداتی مبنی بر اقدام برای اخذ این مجوزها توسط صاحب طرح می باشد.

8- آیا تکمیل اشتباه فرمها منجر به حذف طرح می شود؟ up

اگر یک طرح کسب و کار در فرم ایده تکمیل شود به این معناست که بسیاری از اطلاعات مورد نیاز کمیته علمی در فرم درج نشده و بنابراین به عنوان یک ایده به آن طرح نگاه شده و ممکن است طرح کسب و کار تایید نشود لذا حتما در تکمیل اطلاعات و فرم دانلود شده دقت نمایید.