دکتر حسن زارعی متین
دبیر
استاد دانشگاه تهران و رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/321-2015-06-04-11-45-47
پست الکترونیکی: matin [at] ut.ac.ir
شورای سیاستگذاری
دکتر علیرضا محمدرضایی
عضو شورای سیاستگذاری
رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/head/pardis-head
پست الکترونیکی: amredhaei [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر محمد میره ای
دبیر اجرایی
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/332-2015-06-04-12-30-24
پست الکترونیکی: mirehei [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر میثم شهبازی
دبیر کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/1131-shahbazi
پست الکترونیکی: meisamshahbazi [at] ut.ac.ir
دکتر آصف کریمی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/329-2015-06-04-12-09-13
پست الکترونیکی: asef.karimi [at] ut.ac.ir
دکتر تورج کریمی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/1016-toorajkarimi
پست الکترونیکی: tkarimi [at] ut.ac.ir
دکتر میثم شفیعی رودپشتی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/850-shafiee
پست الکترونیکی: maysam.shafiee [at] ut.ac.ir
دکتر جبار باباشاهی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/311-2015-06-04-11-05-22
پست الکترونیکی: j.babashahi [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
سید مجید ناصری زاده
عضو کمیته پشتیبانی
عضو کمیته اجرایی
پست الکترونیکی: naserizadeh [at] ut.ac.ir
سیدمهدی قریشی
عضو کمیته اجرایی
رئیس گروه برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری قم
پست الکترونیکی: m.ghoreishi [at] ut.ac.ir
تلفن: 02531620400
هادی کمالی
عضو کمیته اجرایی
عضو معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت پردیس فارابی
پست الکترونیکی: hadikamali [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166163