1400-01-28
زمان اعلام نهایی طرحها و ایده های برگزیده 1400-02-07
تاریخ برگزاری 07 اردیبهشت 1400