مهلت مراجعه برگزیدگان چهارمین دوره جشنواره به صندوق کارآفرینی امید: 23 بهمن ماه 1399
1399-10-27
مهلت مراجعه برگزیدگان چهارمین دوره جشنواره به صندوق کارآفرینی امید: 23 بهمن ماه 1399

مهلت مراجعه برگزیدگان چهارمین دوره جشنواره از ایده تا بازار به صندوق کارآفرینی امید جهت دریافت تسهیلات ویژه خود تا بیست و سوم بهمن ماه 1399 می باشد. سرگروه های تیم های برگزیده بایستی با ارائه مدرک شناسایی و با مراجعه به شعبه صندوق کارآفرینی امید در استان خود، نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایند. 

ضمنا شماره نامه معرفی برگزیدگان جشنواره به صندوق کارآفرینی امید ( 842099/م د  ) می باشد.