جشنواره از ایده تا بازار از سال 1394 توسط دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می گردد. براساس تفاهم نامه بین صندوق کارآفرینی و پردیس فارابی، به طرح های کسب و کاری که توسط کمیته علمی جشنواره تایید شود تسهیلات حمایتی اعطا می گردد. در واقع این جشنواره فرصتی فراهم می کند تا پروسه اعطای تسهیلات صندوق کارآفرینی تسهیل شده و صتدوق کارآفرینی بسیاری از مراحل مصوب برای پرداخت تسهیلات را در مورد طرحهای منتخب این جشنواره را اجرایی ننماید. این جشنواره تا کنون  چهار دوره برگزار شده و اکنون پنجمین دوره آن در حال برنامه ریزی می باشد.